ACT kursus

ACT (Acceptance Commitment Therapy) er en metode, der vinder større og større indpas i det psykologiske behandlersystem, samt i den recoveryproces som er målet for mange mennesker, med vedvarende psykiske funktions-nedsættelser. ACT kan bruges som et terapeutisk værktøj, men i allerhøjeste grad kan den bruges i det daglige socialfaglige arbejde med det ramte menneske. ACT er velegnet overfor grupper, da det tydeliggør de processer, som er fælles for mennesker, som har en vedvarende psykisk sårbarhed. ACT kan derfor bruges i det individuelle møde, uanset om dette er vejledende eller behandlende, ligesom den kan ligge som en fælles agenda i arbejdet med større eller mindre grupper. I revalideringsøjemed er ACT derfor et stærkt og virkningsfuldt værktøj. ACT er en fleksibel metode til arbejde med mennesker og metoden rummer en stor grad af anerkendelse overfor det enkelte individs forudsætninger og muligheder. Metoden klarlægger værdier som er betydende for individet og metoden rummer teknikker til at opbygge psykisk fleksibilitet og indre bæreevne i forhold til at holde fokus.

Målet med kurset er at give fagpersonale, der arbejder med klienter eller borgere med psykiske funktionsnedsættelser, et evidensbaseret værktøj, der kan bruges i forhold til at genskabe klientens/borgerens oplevelse af at have magt over eget liv. Metoden er særligt velegnet overfor vedvarende psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og OCD, gentagne depressive episoder, angst, spise-forstyrrelser samt ved kroniske fysiske funktionsnedsættelser. Ligeledes kan metoden anvendes overfor misbrug, overvægt og overfor personer, der mangler sociale og emotionelle færdigheder.

ACT er en videreudvikling af den klassiske kognitive terapi, men udgangspunktet er ikke at omstrukturere, og derved ændre, de negative tanke- og adfærdsmønstre. Målet er derimod at styrke den indre bæreevne overfor disse destruktive hændelser, da tanken i ACT er, at alle udefra kommende destruktive ”hændelser” rummer en positiv funktion. Det gør metoden særligt brugbart overfor personer med dårlig indre selvregulering, da der er en høj grad af mentaliseringsbaseret tilgang i metoden. ACT er altid relationsbaseret, da udgangspunktet i ACT er, at alt hænger sammen i en større helhed og vi derfor i relationen kan påvirke funktionaliteten. ACT ser fagpersonen som en aktiv medspiller, der kan tydeliggøre klientens/borgerens funktionsmåde og pege på alternativer borgeren selv vælger.

ACT handler grundlæggende om at hjælpe med at gøre 3 ting:

  • at kunne acceptere sig selv fuldt og helt
  • at vælge værdi-baserede livs retninger
  • at engagere sig i handlinger som leder én i værdibaserede livs retninger

ACT søger hermed at lære personen at åbne for, og give plads til, de uønskede tanker og følelser som dukker op i ens bevidsthed og krop. Frem for at bekæmpe uønskede tanker og følelser lærer klienter nye måder at relatere sig til, og se på dem, som oplevelser som man kan have, også selv om man ikke ønsker dem. I ACT søger man at opnå det på to måder:

1.
At hjælpe folk med at udvikle psykologiske færdigheder til at håndtere sine smertefulde tanker og følelser mere effektivt og på en sådan måde, at opståede tanker og følelser har langt mindre indflydelse over det man gør eller gerne vil gøre.

2. I ACT bestræber man sig endvidere på at hjælpe folk med at få kontakt med de sande mest vigtige værdier for herefter at bruge den viden til at guide, inspirere og motivere folk, når de foretager ændringer i deres liv.

Mindfulness er en integreret del af ACT tilgangen, da vi som fagpersoner skal rumme evnen til fuldstændig nærvær med klienten/borgeren, for at kunne afdække og arbejde med den bagvedliggende funktionalitet. Kurset rummer en grundlæggende introduktion til mindfulness, og her især med fokus på mindfulness overfor psykiske lidelser. Kurset vil give dig mulighed for efterfølgende at bruge mindfulness, som en aktiv del af klient/borger kontakten og til at  give borgeren mulighed for selv at træne og bruge mindfulness.

Målgruppe

Fagpersonale der i deres daglige virke kommer i kontakt med personer med vedvarende psykiske og/eller fysiske problemstillinger. Relevante faggrupper er sygeplejersker, læger, socialrådgivere og socialfagligt personale indenfor beskæftigelse, pædagoger (herunder socialpædagoger), personale i psykiatri og misbrugsbehandling samt døgnbehandlingssteder. Der er ingen uddannelsesmæssige krav, da der er tale om et grundlæggende og erfaringsbaseret kursus. Eneste forventning er, at du er indstillet på at arbejde med dig selv sammen med andre.

 Hvordan

Form og længde af kursus aftales nærmere. Den bedste model vil være et første delforløb, der starter med introduktion, undervisning og øvelser. Deltagere forpligter sig til at arbejde med sig selv, kolleger eller borgere. Derefter arbejder deltagerne med øvelser, metoder og indsigten i praksis i en periode. Anden del er der fælles erfaringsopsamling, undervisning og øvelser igen for at facilitere den nye metode og indsigt.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes på jeres valgte adresse